6 ශ්‍රේණිය

Subject Day Time
විද්‍යාව ඉරිදා 1.00-3.00
ගණිතය බදාදා 3.00-5.00
ඉතිහාසය සෙනසුරාදා 7.30-9.30
සිංහල සෙනසුරාදා 12.30-2.00
ඉංග්‍රීසි අගහරුවාදා 3.00-5.00
ICT සදුදා 5.00-7.00

7 ශ්‍රේණිය

Subject Day Time
විද්‍යාව ඉරිදා 2.30-4.00
ගණිතය බදාදා 5.00-7.00
ඉතිහාසය සෙනසුරාදා 7.30-9.00
සිංහල සෙනසුරාදා 9.30-10.30
ඉංග්‍රීසි බ්‍රහස්පතින්දා 3.00-5.00
ICT සදුදා 5.00-7.00

8 ශ්‍රේණිය

Subject Day Time
විද්‍යාව ඉරිදා 4.00-6.00
ගණිතය බ්‍රහස්පතින්දා 3.00-5.00
ඉතිහාසය සෙනසුරාදා 9.00-10.30
සිංහල සෙනසුරාදා 10.30-12.00
ඉංග්‍රීසි සෙනසුරාදා 5.00-7.00
ICT අගහරුවාදා 5.00-7.00

9 ශ්‍රේණිය

Subject Day Time
විද්‍යාව සදුදා 4.30-6.30
ගණිතය බ්‍රහස්පතින්දා 5.00-7.00
ඉතිහාසය සෙනසුරාදා 12.30-2.00
සිංහල සෙනසුරාදා 2.00-3.30
ඉංග්‍රීසි සෙනසුරාදා 7.00-9.00
ICT අගහරුවාදා 3.00-5.00

10 ශ්‍රේණිය

Subject Day Time
විද්‍යාව සදුදා 2.30-4.30
ගණිතය අගහරුවාදා 5.00-7.00
ඉතිහාසය සෙනසුරාදා 7.30-9.00
සිංහල අගහරුවාදා 5.30-7.30
ඉංග්‍රීසි සෙනසුරාදා 6.00-9.00

11 ශ්‍රේණිය

Subject Day Time
විද්‍යාව ඉරිදා 5.30-7.30
ගණිතය අගහරුවාදා 3.00-5.00
ඉතිහාසය සෙනසුරාදා 10.30-12.30
සිංහල සෙනසුරාදා 5.00-7.00
ඉංග්‍රීසි සදුදා 5.00-8.00